SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
niedziela, 21 lipca 2019 roku
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
ARTYKUŁY
RegioPortal.pl - aktualności
Najnowsze wiadomości i doniesienia medialne publikowane na naszych stronach
RegioPortal.pl - artykuły
Najnowsze artykuły publikowane na naszych stronach
RegioPortal.pl - opracowania
Najnowsze opracowania z dziedziny rozwoju lokalnego i regionalnego
RegioPortal.pl - polecamy
Polecane przez naszą redakcję ciekawe książki i witryny internetowe
RegioPortal.pl - forum
Najbardziej aktualne wątki na naszym forum
RegioPortal.pl - wywiady
Najnowsze wywiady publikowane przez redakcję RegioPortal.pl


rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu

Regulamin Społeczności RegioPortalu


§1.
Podstawowe definicje użyte w niniejszym Regulaminie Społeczności RegioPortalu

 1. Społeczność - mechanizm będący częścią serwisu RegioPortal - zorganizowany system teleinformatyczny podłączony do sieci Internet stworzony przez RegioConsulting, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych  oraz informacji opracowanych przez RegioConsulting i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.
 2. Serwis - zorganizowany system teleinformatyczny podłączony do sieci Internet stworzony przez RegioConsulting, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez RegioConsulting i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.
 3. Administrator – jest to Wydawca RegioPortalu czyli firma RegioConsulting - przedsiębiorstwo prowadzone przez Mariusza Sidora pod pełną nazwą: RegioConsulting – Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego z siedzibą w: 05-870 Błonie, ul. Harcerska 33, numer NIP118-147-53-96, numer REGON 140611672.
 4. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez RegioConsulting
 5. Konto użytkownika – konto danego użytkownika umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz miejsca gromadzenie danych o danym użytkowniku, umożliwiające mu również ich zarządzanie. Konto te jest określone unikalnym ciągiem znaków (loginem) oraz hasłem.
 6. Newsletter jest listem elektronicznym wysyłanym przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w którym znajdują się najnowsze dane z Serwisu oraz informacje handlowe w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Elektroniczny formularz rejestracyjny – formularz znajdujący się na stronach Serwisu gdzie użytkownik podaje dane niezbędne do założenia konta i udostępnienia narzędzi niezbędnych do zarządzania kontem.
 8. Regulamin – niniejszy  Regulamin Społeczności RegioPortalu.

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba chcąca dokonać rejestracji w Społeczności jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem, który został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Rejestracja w Społeczności następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, akceptacji postanowień regulaminu i zobowiązania się do jego przestrzegania, zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora zawartych w formularzu danych do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przejścia procedury weryfikacyjnej polegające na potwierdzeniu klucza rejestracyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany uprzednio w formularzu rejestracyjnym.
 3. Dane konieczne do prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza to: imię i nazwisko, login (unikalny ciąg znaków dla danego użytkownika), hasło, krótka informacje o sobie (maksymalnie kilka słów o swoim zawodzie czy pełnionej funkcji), adres poczty elektronicznej oraz miejscowość w którym Użytkownik zamieszkuje.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą pozytywnego zakończenia procedury rejestracji.
 5. Dane Użytkownika a w szczególności adres poczty elektronicznej nie będą nigdy przekazane czy udostępnione innym podmiotom bez uprzedniej zgody Użytkownika.
 6. Dostęp do Społeczności jest bezpłatny, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za niektóre usługi. Korzystanie z tych usług będzie dobrowolne. Informacja o cenniku zostanie wysłana do wszystkich Użytkowników serwisu oraz zostanie udostępniona na stronach Serwisu .

§3.
Prawa i obowiązki użytkownika
 1. Użytkownik po Rejestracji w Społeczności ma prawo do:
  1. korzystania ze świadczonych w ten sposób usług,
  2. edycji podanych przez siebie informacji w formularzu rejestracyjnym oraz innych częściach Serwisu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z dania 29.10.1997 r),
  3. do publikowania treści których jest dysponentem w rozumieniu ustawy o prawach autorskich,
  4. korzystania z serwisu w sposób nie naruszający praw stron trzecich w myśl obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania autentycznych danych w formularzu rejestracyjnym oraz w innych miejscach Serwisu.
 3. Za publikacje treści, do których prawa autorskie należą do osób trzecich odpowiada wyłącznie użytkownik, który opublikował takie treści.
 4. Użytkownik chcący korzystać w pełni z oferowanych możliwości, szczególnie modułu „Społeczność RegioPortalu” powinien wypełnić dodatkowe informacje dotyczące swojej osoby w zakładce „Widok Edycyjny” oraz być pełnoletni.
 5. Wypełnienie przez Użytkownika informacji o swojej osobie w zakładce jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie i udostępnianie podanych informacji pozostałym osobom zarejestrowanym w serwisie.
 6. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do nie łamania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jaki i międzynarodowych norm prawnych oraz postanowień niniejszego regulaminu a w szczególności:
  1. nie zamieszczania treści lub adresów innych stron internetowych których zawartość jest uznawana za naganne moralnie i społecznie,
  2. nie używania słów uznawanych powszechnie za obelżywe,
  3. powstrzymania się od działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu w tym szczególności naruszających prywatność innych Użytkowników,
  4. nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim,
  5. nie rozsyłania spamu lub informacji handlowych do pozostałych Użytkowników.
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez użytkownika polega na usunięciu własnego konta w zakładce „Profil”.
§4.
Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika przy jednoczesnym poinformowaniu go o przyczynach takiej decyzji. Podstawą takiej decyzji może być w szczególności: 
  1. podejmowanie przez Użytkownika działań które Administrator uzna za szkodliwe dla Serwisu,
  2. podejmowanie przez Użytkownika działań niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Usunięcie konta przez Administratora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania danych i treści opublikowanych przez Użytkowników w przypadku gdy naruszają one zapisy niniejszego regulaminu.
 4. Administrator nie odpowiada za treści i poglądy głoszone przy Użytkowników na stronach internetowych serwisu. Wszystkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki wynikające z utraty danych Użytkowników, przerw technicznych w działaniu Serwisu lub też niektórych jego mechanizmów,
  2. skutki wynikające z udostępnienia przez Użytkownika danych dostępowych do własnego konta osobom trzecim,
  3. dane i treści publikowanie w Serwisie przez Użytkowników ani za skutki wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie.
 6. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§3. Postanowienia końcowe


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2008 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.regioportal.pl/pl83/teksty236/regulamin_spolecznosci_regioportalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa polskiego.
  
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2019 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.